انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فاطمه نوروزی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
فاطمه
نام خانوادگی: 
نوروزی
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبیات انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۲۲