انجمن صنفی مترجمان استان تهران

روشنک ضرابی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
روشنک
نام خانوادگی: 
ضرابی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۲۳