انجمن صنفی مترجمان استان تهران

منا زنگنه

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
منا
نام خانوادگی: 
زنگنه
رشته تحصیلی: 
دانشجوي دكتراي اموزش زبان انگليسي
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۳۳