انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سمیه ناصح

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
سمیه
نام خانوادگی: 
ناصح
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۴۱