انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فریبا مجیدی

نام حقیقی: 

مشخصات

کد مترجمی: 
۱۹۴۶