انجمن صنفی مترجمان استان تهران

امیرحسین میرزائیان

مشخصات

نام: 
امیرحسین
نام خانوادگی: 
میرزائیان
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبیات انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۴۹