انجمن صنفی مترجمان استان تهران

آسیه شهبازی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
آسیه
نام خانوادگی: 
شهبازی
رشته تحصیلی: 
مطالعات ترجمه
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۵۳