انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مژگان عمادی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
مژگان
نام خانوادگی: 
عمادی
رشته تحصیلی: 
علوم تجربی
آخرین مدرک تحصیلی: 
دیپلم
کد مترجمی: 
۱۹۵۶