انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فائزه جمشیدی گوهرریزی

مشخصات

فائزه جمشیدی گوهرریزی
نام: 
فائزه
نام خانوادگی: 
جمشیدی گوهرریزی
رشته تحصیلی: 
مطالعات فرهنگی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۵۷