انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سیما ایرانخواه

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
سیما
نام خانوادگی: 
ایرانخواه
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۶۴