انجمن صنفی مترجمان استان تهران

پروانه پدرام

نام حقیقی: 

مشخصات

کد مترجمی: 
۱۹۶۶