انجمن صنفی مترجمان استان تهران

وحید عباسی

نام حقیقی: 

مشخصات

کد مترجمی: 
۱۹۶۹