انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرزانه سكوتی

نام حقیقی: 

مشخصات

کد مترجمی: 
۱۹۷۰