انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فهیمه فتحی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
فهیمه
نام خانوادگی: 
فتحی
رشته تحصیلی: 
کارشناسی ادبیات انگلیسی+ کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۷۴