انجمن صنفی مترجمان استان تهران

محمود جولایی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
محمود
نام خانوادگی: 
جولایی
رشته تحصیلی: 
مهندسی علوم دریایی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۸۱