انجمن صنفی مترجمان استان تهران

شیرین بهرامی نوا

نام حقیقی: 

مشخصات

shirin
نام: 
شیرین
نام خانوادگی: 
بهرامی نوا
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبیات اسپانیایی
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
۲۰۰۱