انجمن صنفی مترجمان استان تهران

گلنوش فرهمندی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
گلنوش
نام خانوادگی: 
فرهمندی
رشته تحصیلی: 
لیسانس ریاضی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۲۰۰۲