انجمن صنفی مترجمان استان تهران

توران محمدیان

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
توران
نام خانوادگی: 
محمدیان
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۲۰۰۳