انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فائزه احتشامی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
فائزه
نام خانوادگی: 
احتشامی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۲۰۱۷