انجمن صنفی مترجمان استان تهران

آهو طهماسبی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
آهو
نام خانوادگی: 
طهماسبی
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبیات انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۲۰۴۰