انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مریم میرزائی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
مریم
نام خانوادگی: 
میرزائی
رشته تحصیلی: 
زبانشناسی همگانی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۲۰۴۵