انجمن صنفی مترجمان استان تهران

برنامه‌های آموزشی كمیسیون آموزش انجمن مترجمان در سال ۱۳۹۷

برنامه‌های آموزشی كمیسیون آموزش انجمن مترجمان در سال ۱۳۹۷