انجمن صنفی مترجمان استان تهران

گالری آثار ترجمه شده مترجمان عضو - سیده هستی حسینی

معرفی اثر:

این کتاب که اثر سه تن از اساتید برجسته دانشگاه کالیفرنیا می باشد. تحلیل کاملی از ابزارها و روش های بکار رفته در روان شناسی ورزشی و فعالیت بدنی فراهم آورده است.نگارندگان تجربیات سال ها فعالیت خود در رشته روان شناسی و به طور اخص روان شناسی  ورزشی را در قالب یک کتاب جمع آوری کردند. هر فصل از این کتاب مفاهیم و متغیرهای  کلیدی سنجش را ارائه می دهد که شامل تعاریف، ارزیابی ساختارهای سنجش و ابزارهای قابل دسترسی، تشریح مباحث مرتبط با هر موضوع می باشد. در جدول های پایان هر فصل  اطلاعات مهم به منظور مراجعه سریع بصورت خلاصه آورده شده است. این کتاب با بررسی  کامل ابزارهای سنجش، خوانندگان را در تشخیص مزایا و محدودیت های هر یک و همچنین  انتخاب مناسب ترین آن ها جهت استفاده در پروژه یاری می دهد و نیز خوانندگان می توانند از طریق شناخت روش های جدید شنجش و ارزیابی دانش کافی و مورد نیاز برای گسترش  این رشته را بدست آورند.

 

ناشر: منتشران اندیشه

سال انتشار: اول / ۱۳۹۳

   تیراژ:  ۱۰۰۰

    بهاء:  ۱۰۰۰۰ تومان

   مترجم عضو انجمن : سیده هستی حسینی   کدمترجمی: ۱۴۲۱