انجمن صنفی مترجمان استان تهران

گالری آثار ترجمه شده مترجمان عضو - فریبا نجادی

 

معرفی اثر:

این کتاب "فرزندپروری مسمومیت زا" با محوریت رابطه سمی بین والدین و فرزندان بزرگسال، تاثیر فرزندپروری غلط و مسموم را بر ابعاد مختلف زندگی فرزندان بررسی کرده و راه‌های مقابله با این آثار را بیان می‌کند و لذا بیماران می‌توانند به زندگی خود بازگردند.

ناشر: انتشارات شکوریان
سال انتشار: ۱۳۹۲                                                          
بهاء : ۱۵۰۰۰تومان

مترجم عضو انجمن :  فریبا نجادی    کدمترجمی:  ۱۴۴۷