انجمن صنفی مترجمان استان تهران

بهرام پاییز در چهارمین جشن ملی مترجمان