انجمن صنفی مترجمان استان تهران

تجلیل از خانم فاطمه آقامحمد، پیشکسوت ترجمه زبان اشاره در چهارمین جشن ملی مترجمان