انجمن صنفی مترجمان استان تهران

رونمایی از آثار نومترجمان در چهارمین جشن ملی مترجمان