انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سخنرانی محمدرضا اربابی ریاست انجمن صنفی مترجمان تهران در سومین جشن ملی مترجمان