انجمن صنفی مترجمان استان تهران

معرفی و تجلیل از کارآفرین برتر ترجمه در چهارمین جشن ملی مترجمان