انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نام ها و یادها در سومین جشن ملی مترجمان