انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نخستین جایزه جهانی ترجمه ایران در چهارمین جشن ملی مترجمان