انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اطلاعات مترجمان اهل قلم

مترجم محترم

در صورتی که عضویت خود در یکی از انجمن‌های استانی را تکمیل نموده‌ و کد مترجمی دریافت کرده‌اید، لطفا مشخصات و سوابق خود را جهت بررسی و معرفی به باشگاه اهل قلم ثبت کنید. 

در غیر اینصورت جهت عضویت در انجمن استان مربوط خود یا هر یک از انجمن‌های مورد درخواست، به وبگاه انجمن مربوطه مراجعه و عضویت خود را تکمیل کنید. 

باشگاه اهل قلم سازوکار جدیدی است که موسسه خانه کتاب جهت ارائه خدمات به اهالی قلم طراحی کرده و طبق تفاهم نامه فیمابین کانون کشوری انجمن‌های صنفی مترجمان و موسسه خانه کتاب، معرفی مترجمان واجد شرایط برعهده کانون صنفی مترجمان نهاده شده است.

۲}سایر
 
۱ شروع ۲ پایان