انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرم ثبت آثار ترجمه شده توسط مترجمان

انجمن صنفی مترجمان استان تهران در راستای وظایف حمایتی خود و همچینین به منظور معرفی هرچه بهتر فعالیت های مترجمان محترم ، در نظر دارد آثار ترجمه شده توسط مترجمان عضو را به طور گسترده معرفی نماید . لذا از کلیه مترجمان عضو که اثر ترجمه شده یا ویراست شده ایشان منتشر گردیده ، دعوت می شود تا آثار خود را در قالب فرم طراحی شده برای این منظور دربخش فرم های انجمن صنفی مترجمان شهر تهران معرفی نمایند.