انجمن صنفی مترجمان استان تهران

کارگاه پسا ویرایش Post-editing

گذار از عصر ترجمه ی سنتی به عصر پسا ویرایش

هدف کارگاه: با توجه به تقاضای روز افزون بازار ترجمه به استفاده از تکنولوژی برای افزایش کارامدی، و همینطور افزایش قابل توجه حجم محتوای نیازمند ترجمه، آشنایی دانشجویان و علاقمندان حوزه ترجمه با امکان ها و نیازهای جدید بازار ترجمه اجتناب ناپذیر است. این دوره بنا دارد با تکیه بر دانش روز در حوزه فناوری و کاربردهای آن در حوزه ترجمه، افق های تازه ای پیش روی دانشجویان ترجمه ی علاقمند به ورود حرفه ای به بازار و صنعت ترجمه باز کند.

مدت کارگاه: ۱۶ ساعت در ۸ جلسه

زمان برگزاری: روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۹

شروع دوره: دوشنبه ۲۶ آبان ۹۹

هزینه کارگاه:

اعضای انجمن صنفی مترجمان تهران: ۴۸۰۰۰۰تومان

سایر علاقمندان: ۵۸۰۰۰۰ تومان

لینک پرداخت هزینه کارگاه

برگزار کنندگان:

دکتر سمیرا سعیدی: دکتری مطالعات ترجمه

دکتر شهرام مدرس خیابانی: دکتری زبانشناسی

دکتر سید محمد کریمی بهبهانی: دکتری مطالعات ترجمه

آقای مهران برزوفرد: دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه

 

سرفصل های کارگاه:

ماشین های ترجمه: تعاریف، کارکردها و اهداف

انواع مدل ها و معماری های ماشین ترجمه: قاعده بنیاد، آماری، مثال بنیاد، عبارت بنیاد، التقاطی و عصبی

معرفی مدل های پیکره بنیاد ماشین ترجمه: مدل آماری و به ویژه مدل عصبی

روش های ارزیابی انسانی و خودکار ماشین ترجمه

تعاریف و کارکردها  و انواع پسا ویرایش (Post-editing)

پساویرایش دروازه ی ورود به مجموعه ای از شغل های جدید در حوزه ترجمه

کاربردهای پساویرایش ماشینی

تکنیک ها، اصول و رویه های پساویرایش ماشینی

رویکردهای خودکار پسا ویرایش

تکنیک های تعاملی پسا ویرایش

کاربردهای خاص و جدید تکنیک های پساویرایش

مقایسه کیفیت ترجمه ماشینی و پساویرایش/ رابطه بین کیفیت پسا ویرایش و عملکرد ماشین ترجمه

سطوح کیفیت پساویرایش و ارزیابی کیفیت پسا ویرایش

تاثیر کیفیت پیش ویرایش بر پسا ویرایش

تجزیه و تحلیل خطا در فرایند پسا ویرایش

ابزارهایی که از پسا ویرایش و ترجمه ماشینی استفاده می کنند

سیستم های مترجم یار و پسا ویرایش

گنجاندن ترجمه ماشینی و ابزارهای پسا ویرایش در ابزارهای مترجم یار

مراکز و وب سایت های استفاده کننده از ابزارها و خدمات پساویرایش ماشینی

چالش های پساویرایش

فرم‌های کمیسیون آموزشی
 
۱ شروع ۲ پایان