انجمن صنفی مترجمان استان تهران

دومین دورهمی از سلسله نشست‌های «تجربه گویه های ترجمه»