انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ديدار رييس و اعضاي انجمن صنفي مترجمان با بزرگ مرد ترجمه ايران، پيرمرد نام آشناي درياي ترجمه، نجف دريابندري