انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سومین جشن ملی مترجمان ایران