انجمن صنفی مترجمان استان تهران

كارگاه ترجمه فيلمنامه و نمايشنامه با تدريس شيوا مقانلو