انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مترجمان شهر تهران - ۴ اسفند ۱۳۹۵