انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مراسم رونمايي از سري نخست كتاب هاي انجمن صنفي مترجمان تهران