انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نخستین دورهمی از سلسله نشست های تجربه گویه های ترجمه