انجمن صنفی مترجمان استان تهران

چهارمين دورهمي از سلسله نشست‌هاي تجربه‌گویه‌های ترجمه با حضور اصغر نوری و با موضوع «صداي نويسنده در ترجمه»