انجمن صنفی مترجمان استان تهران

کارگاه ترادوس، تابستان ۱۳۹۶