انجمن صنفی مترجمان استان تهران

کارگاه ترجمه همزمان، تابستان ۱۳۹۶