انجمن صنفی مترجمان استان تهران

گزارش تصويري از كارگاه ترادوس و کسب و کار در دانشگاه خیام - آذر ماه ۱۳۹۵