انجمن صنفی مترجمان استان تهران

گزارش تصویری دومین دوره «آموزش نرم افزار مترجم یار ترادوس»