انجمن صنفی مترجمان استان تهران

گزارش تصویری نشست تخصصی تبیین جایگاه مالکیت فکری و اخلاق حرفه ای در ارتقای صنعت ترجمه