انجمن صنفی مترجمان استان تهران

گزارش تصویری نشست "ترجمه همزمان ، مبانی ، آموزش، کسب و کار"