انجمن صنفی مترجمان استان تهران

گزارش تصویری کارگاه کسب و کار ترجمه و حقوق و تکالیف مترجم در دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران