انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اشتراک سه ماهه رایگان طاقچه بی نهایت

اخبار سایت

ویژۀ روز جهانی ترجمه
بر اساس توافق صورت گرفته کانون سراسری انجمن های صنفی مترجمان و کتابخوان طاقچه اعضای انجمن صنفی مترجمان می‌توانند به مدت سه ماه از اشتراک رایگان طاقچه بینهایت استفاده کنند.

این طرح از تاریخ ۱ مهر تا ۸ مهر برای مترجمان عضو فعال خواهد شد. 
از این تاریخ برای همۀ اعضای انجمن‌های صنفی مترجمان که عضویت آن‌ها در استان‌های مربوطه فعال است کد مخصوص ارسال خواهد شد و  می‌توانند از این طرح استفاده کنند.